Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.


Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł. W całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.


Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:

6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,

dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:

   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:

   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:

   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.
Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego