Deklaracja dostępności

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szspchelmek.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.11.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji; 01.09.2020 r.

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna   z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed wejściem życie ustawy
  o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zdjęcia wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w  pdf nie są  dokumentami edytowanymi

Dostępna strona:

 • użytkownicy korzystają ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • linki- także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanie większości otwierają się w tym samym oknie,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła i skalowanie wielkości tekstu, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bebak , e-mail  sekretariat@szspchelmek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 846 13 86 . Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Chełmku mieści się w dwóch budynkach:

 • przy ulicy Piłsudskiego 1, 32-660 Chełmek.

W sąsiedztwie szkoły znajduje się parking ogólnodostępny. Istnieją dwa wejścia do szkoły. Jedno z nich jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych, do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Szkoła  nie posiada wind, ma natomiast toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła nie ma tłumacza języka migowego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 • przy ulicy Brzozowej 7-9, 32-660 Chełmek.

Przed szkołą znajduje się parking ogólnodostępny. Istnieją trzy wejścia, dwa wejścia do szkoły i jedno do przedszkola. Jedno z wejść do szkoły jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych, do drugiego wejścia prowadzą tylko schody.  Trzecie wejście prowadzi do przedszkola – nie ma schodów. Placówka  nie posiada wind,  ma natomiast toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka nie ma tłumacza języka migowego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.