„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:


„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz
z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.


Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:

   5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:

7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:

3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego,

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:

3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych.Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:

http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej