ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VIII W RAMACH PROJEKTU GRANT 3

Celem nadrzędnym zajęć jest wyrównanie braków w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Za najważniejszy cel edukacji językowej przyjęto wyrównanie deficytów, rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, usprawnienie komunikacji, poprawienie wyników z języka angielskiego oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Podstawowymi metodami pracy są metody aktywizujące, umożliwiające

samodzielność myślenia i działania, formułowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Uczniowie biorą aktywny udział w zdobywaniu wiedzy z języka poprzez rozwiazywanie quizów, łamigłówek, uczestnictwo w grach i konkurencjach językowych, również z wykorzystaniem technologii komputerowej. Pracują indywidualnie, w parach lub grupach.

Efektem udziału w zajęciach jest wzbogacenie słownictwa, udoskonalenie wymowy, podniesienie poziomu kompetencji językowych w mówieniu, czytaniu i słuchaniu. Uczniowie poznają kulturę i obyczaje innych państw.

Zajęcia pomagają uczniom uwierzyć we własne możliwości językowe.

Joanna Baran