Uwaga Ósmoklasiści

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty w  maju 2021 r.

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków)
 • Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 • Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu z języka polskiego i matematyki, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę
  z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest egzamin, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin. Po zajęciu miejsca w sali
  (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.
 • Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych
  w przeprowadzanie testu w danej sali).