Komunikat do rodziców i uczniów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, SZS-P nr 2 wprowadza od 25 marca kształcenie na odległość:
• na stronie internetowej szkoły zamieszczone będą lekcje na każdy dzień w systemie plików FTP (według instrukcji z dziennika elektronicznego). Materiały będą udostępnione przez nauczycieli najpóźniej do godziny 9:00 każdego dnia.
• materiały z poszczególnych przedmiotów będą pojawiać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
• uczniowie mają obowiązek systematycznego, codziennego zapoznawania się z zamieszczonymi materiałami (przyswojenie wskazanych treści, wykonanie zadań proponowanych przez nauczyciela),
• uczniowie mogą na bieżąco konsultować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poprzez pocztę elektroniczną,
• od 25 marca szkoła zmodyfikuje zasady oceniania wewnątrzszkolnego tak, aby uwzględniały sposoby monitorowania postępów uczniów w czasie kształcenia na odległość.
WAŻNE!
Prosimy rodziców o czuwanie nad zasadami bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.