Doradztwo zawodowe

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych.

Kandydat zakłada konto na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl

Ważne:

Terminy rekrutacji elektronicznej :

 • 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. Kandydat rejestruje się drogą elektroniczną w systemie elektronicznego naboru do co najwyżej trzech wybranych szkół, a następnie składa w szkole, której oddział wskazał jako pierwszy, pobrany i wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie do szkoły, podpisany przez rodzica.
 • od 21 do 25 czerwca 2019 r. Kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ lub świadectwo szkoły gimnazjalnej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 28 czerwca 2019 r., godz. 12.00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy I ( informacja w szkole I wyboru lub w systemie elektronicznej rekrutacji.)
 • do 3 lipca- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 • do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00 Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole i dostarcza oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (o ile wcześniej złożył kopie), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zdjęcia.
 • 10 lipca 2019 r., godz. 12.00 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych do szkoły.
 • od 11 lipca 2019 r. Rekrutacja uzupełniająca. Kandydat nie przyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do tych szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Wykaz konkursów i zawodów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019

Przykładowe przyznawanie punktów w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

Plakat 4

Plakat 5

Plakat 6

Plakat 7

Plakat 8

Plakat 9

Plakat 10

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2

w Chełmku.

Rok szkolny 2018/2019

Doradca zawodowy: Katarzyna Białas-Szafraniec

Chełmek   2018 r.

Wprowadzenie

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym,  uczniów,  rodziców i nauczycieli w Samorządowym Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Chełmku.

Doradztwo zawodowe stanowi istotną część systemu edukacji i wychowania młodzieży. Obowiązkiem szkoły jest wspomaganie procesu wyborów edukacyjnych ucznia poprzez udzielenie informacji na temat zasad rekrutacji i oferty edukacyjnej szkoły, skończywszy na pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła wspiera ucznia w odkrywaniu jego mocnych stron oraz talentów, a także w eliminowaniu barier, które mogą utrudnić funkcjonowanie młodego człowieka na rynku pracy.

Odwołując się do założeń pedagogiki  chcemy, aby uczeń poprzez wspierane działania był w stanie znaleźć własną drogę rozwoju przy wsparciu dorosłych. Chcemy więc wykorzystać różnorodne formy oddziaływania na ucznia w trakcie zajęć grupowych, warsztatowych w ramach zajęć doradztwa zawodowego.

Ogólnym celem programu jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu.

Systematyczne działania mające na celu budzenie świadomości decyzji edukacyjnych. Działania te mają na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie  i  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

W klasach I-VI w zakresie doradztwa zawodowego działania obejmują orientację zawodową, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy, edukacji, pobudzanie, rozpoznawanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Działania podejmowane w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII
i VIII szkół podstawowych mają na celu wspieranie uczniów procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodu,
z uwzględnieniem i predyspozycji zawodowych oraz informacji nt. systemu edukacji
i rynku pracy.

Doradztwo zawodowe będzie realizowane przez koordynatora doradztwa zawodowego w/w szkołach, wychowawców, nauczycieli przedmiotu WOS oraz koordynatorów doradztwa zawodowego PPP, podczas godzin przeznaczonych ma realizację doradztwa, lekcji wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych. Nowe ramowe plany nauczania, które obowiązują od  1.09.2017r. zawierają godziny przeznaczone na realizację doradztwa zawodowego ( min. 10godz.) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej.

Treści programowe– doradztwo zawodowe zawarte w rozporządzeniu MEN 22 VIII 2018 r. obejmują oddziały przedszkolne, klasy I-VI oraz klasy VII i VIII szkoły podstawowej, oddziały  gimnazjum.

 

Podstawa prawna :

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu
i kierunku kształcenia:

 • Ustawa z dnia 7.09.1991 r., o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 • Ustawa z dnia 14.12. 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60;
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. , poz 1189;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r., w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych ( Dz. U. z 2017 r.,  703);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r., w sprawie zasad funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 199 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Do działań doradcy zawodowego należy:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania zawiązane
  z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami w tym nauczycielami wychowawcami opiekujący się oddziałami, psychologiem, pedagogiem programu doradztwa i koordynacja jego realizacji.
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, pedagoga, psychologa
  w realizacji działań określonych w programie doradztwa
 • koordynowanie działalności informacyjno- doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych do danego poziomu kształcenia

 

Cele szczegółowe Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 1. Wdrażanie uczniów do samopoznania;
 2. Panowanie własnego rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 3. Wzmacnianie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości;
 4. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia;
 5. Przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 6. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji
  i doradztwa zawodowego w szkole;
 7. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły;
 8. Aktywizowanie uczniów do zainteresowania wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 9. Kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, inicjatywy, punktualności;
 10. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;

Adresaci:

– uczniowie ( zajęcia grupowe i indywidualne)

– rodzice- spotkania z rodzicami

– nauczyciele zespołu szkół

Koordynator i osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • Dyrektor Szkoły – p. Marek Idzik
 • Koordynator WSDZ – p. Katarzyna Białas-Szafraniec
 • Pedagog szkolny- p. Katarzyna Linchard
 • Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, wychowawcy klas,
 • Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów- korelacja międzyprzedmiotowa

 

Obszary działań

 

 1. Zajęcia grupowe w zespole przedszkolnym, w klasach I-VI oraz klasach VII, VIII szkoły podstawowej.
 2. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (dla uczniów i rodziców).
 3. Wycieczki zawodoznawcze i edukacyjne /targi zawodów, targi edukacyjne/.
 4. Spotkania z rodzicami i nauczycielami, przedstawicielami zawodów.
 5. Projekty i inicjatywy uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa.

Metody i formy oddziaływań: pogadanki, warsztaty, wycieczki, projekty, poradnictwo grupowe, poradnictwo  indywidualne.

 

Spodziewane efekty

 1. Ukształtowanie świadomości edukacyjnej i zawodowej ucznia.
 2. Wykształcenie umiejętności poszukiwania informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej.
 3. Świadome i trafne analizowanie przez młodzież własnych umiejętności oraz predyspozycji przed podjęciem decyzji edukacyjnych oraz zawodowych.
 4. Umiejętność prezentowania siebie, jako wykonawcy określonego zawodu.
 5. Trafna ocena własnych umiejętnoś
 6. Rozpoznanie własnych predyspozycji niezbędnych do wykonywania określonych czynnoś
 7. Zdobycie wiedzy o systemie szkolnictwa średniego i wyższego – typach i rodzajach szkół.

 

 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa  zawodowego dla klas VII, VIII szkół podstawowych zgodne z rozporządzeniem MEN z 22 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego – załącznik 3.

 1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń :

 • określa wpływ stanu zdrowia na dokonywanie zadań
 • rozpoznaje własne zasoby ( zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6    określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

l .7  określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich

uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,

z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych

zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji

pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy

wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych

wyborów.

Roczny plan realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego klasa 7 i klasa 8