Dokumenty

 

STATUT SZKOŁY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNE WAKACJE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE

Regulamin korzystania w Zespole z telefonów komórkowych

(dotyczy również innych urządzeń elektronicznych, z których korzysta uczeń)

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

2. Telefon komórkowy może być używany na lekcji za zgodą nauczyciela.

3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny do plecaka.

4. Środa jest dniem bez telefonu komórkowego. Zakaz używania telefonu obowiązuje w trakcie pobytu dziecka w szkole (przed, po, w trakcie zajęć i przerw).

5. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany, z wyjątkiem środy.

6. Niedozwolone jest nagrywanie i fotografowanie w czasie lekcji i przerw, zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zgubiony telefon. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy  lub dyrektorowi Zespołu.

Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych.

1. Po stwierdzeniu naruszenia regulaminu, uczeń w obecności nauczyciela oddaje telefon do sekretariatu. Telefon powinien być wyłączony lub zablokowany, uczeń ma prawo do zabrania swojej karty SIM.

2. W przypadku odmowy oddania telefonu, nauczyciel powiadamia dyrektora Zespołu.

3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodzica lub prawnego opiekuna o zaistniałym fakcie.

4. Do odebrania telefonu komórkowego z sekretariatu upoważniony jest wyłącznie rodzic lub opiekun prawny ucznia.

5. Uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z Regulaminem Zachowania.

Regulamin został zatwierdzony

na zebraniu Rady Pedagogicznej

w dniu 12.09.2019r.