Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Od dnia 13 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne
w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

 • obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  – zgodnie z ustaleniami z wicedyrektorem;
 • nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

 1. PROCEDURA  PRZYJMOWANIA DZIECI  DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2  W CHEŁMKU   W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI  W ZWIĄZKU  Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM   I  ZWALCZANIEM  COVID – 19
 2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
 3. PROCEDURA ZAPEWNIENIA ŻYWIENIA DZIECIOM 
 4. PROCEDURA WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ                                                               
 5. PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19  W  PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  NR 2 W CHEŁMKU

W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

 1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Chełmku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;
 2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się  z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) – załącznik nr 2;
 3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;
 4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Chełmku.