Indywidualizacja nauczania
Zakończenie projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych".     W grudniu 2013 roku we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”.
     Z dniem 20.12.2013 r., ostatnia grupa dzieci z naszej szkoły zakończyła udział w trzecim etapie projektu (30 uczniów - 13 dziewczynek i 17 chłopców). Wśród tych osób są uczniowie uczestniczący w projekcie od września br., a także ci, którzy kontynuowali zajęcia rozpoczęte w poprzednim roku szkolnym.
     W zajęciach, organizowanych w ramach projektu, uczestniczyły 74 osoby (35 dziewczynek i 39 chłopców). W miarę indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, dostosowywano dla nich liczbę zajęć. Część dzieci równocześnie uczęszczała na dwa lub nawet na trzy rodzaje spotkań. Łącznie opieką i wsparciem objęto w poszczególnych grupach 98 uczniów ( 42 dziewczynki i 56 chłopców).

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (łącznie opieką objęto 33 osoby -12 dziewczynek i 21 chłopców).
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (łącznie opieką objęto 19 osób -          8 dziewczynek i 11 chłopców).
  3. Zajęcia logopedyczne (łącznie opieką objęto 16 osób - 4 dziewczynki i 12 chłopców).
  4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (łącznie opieką objęto 30 osób -18 dziewczynek i 12 chłopców).  

        Mamy nadzieję, że praca, jaką wykonali uczniowie na zajęciach, będzie długo procentowała w dalszej edukacji.

        Serdecznie dziękujemy koordynatorowi projektu – pani mgr Ewie Piwowarczyk oraz wszystkim nauczycielom z klas I –III, którzy realizowali założenia programu.

  

 
Indywidualizacja - c.d.


     Od początku bieżącego roku szkolnego trwają intensywne zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”.
      W trakcie minionych miesięcy, na spotkaniach przewidzianych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, pojawiło się wiele ciekawych ćwiczeń. Były to zajęcia rozwijające zdolności grafomotoryczne uczniów (wykorzystywano tu różne pomoce dydaktyczne- np. „Tabliczki ze szlaczkami”), jak i wzbogacające ich słownictwo (np. karty „Słowa i zdania”- pomoc do tworzenia zdań różnej długości z wybranymi wyrazami). Sporo było też zabaw, podczas których można było tworzyć ciekawe scenki i dialogi (np. wykorzystując „Teatrzyk stragan”).

      Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi wdrażają uczniów do myślenia logiczno- matematycznego. Szereg ciekawych pomocy (np. „Figury i kształty”, „Klocki matematyczne”) rozwija ich spostrzegawczość, umiejętność rozpoznawania figur geometrycznych, kojarzenia kształtu i obrysu, odczytywania i porównywania obrazków. Ponadto wiele zabaw i ćwiczeń rozwija motorykę ręki, koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację.

    Na zajęciach logopedycznych dzieci często uczą się poprzez naśladownictwo i manipulowanie. Bardzo chętnie ćwiczą korzystając z kart logopedycznych (np. „Gimnastyka buzi i języka”), które nie tylko rozwijają motorykę narządów artykulacyjnych, ale też wzbogacają słownictwo i stymulują logiczne myślenie. Uczniowie lubią również gry logopedyczne (np.„Ślimaki”), które ćwiczą artykulację poszczególnych głosek.

    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej mają za zadanie wzmocnić mięśnie całego ciała, poprawić ogólną kondycję fizyczną uczniów i korygować wady postawy. Ponadto dzieci zdobywają wiadomości o tym, jak należy dbać o swoje ciało i o tym, jakie niewłaściwe zachowania sprzyjają wadom kręgosłupa. Uczniowie bardzo lubią ćwiczenia wykorzystujące zestawy miękkich elementów, które można ułożyć w różne kształty. Wykazują się wtedy wielką pomysłowością i ćwiczą z ogromnym zaangażowaniem.

Koordynator Projektu – mgr Ewa Piwowarczyk

 

 
Indywidualizacja - ostatni etap


    We wrześniu 2013 r. rozpoczął się ostatni etap projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest od lutego 2012 r. w czterech szkołach Gminy Chełmek.
    W Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku do projektu przystąpiło w tym roku 23 nowych uczestników – 10 dziewczynek i 13 chłopców. Niektórzy z nich będą uczęszczać na dwa rodzaje zajęć. Dzieci bawią się i uczą w siedmiu niewielkich grupach (zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-dwie grupy po 7 osób, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-jedna grupa, 8 osób, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy- dwie grupy po 4 osoby, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- dwie grupy po 5 osób). Nauczyciele starają się tak dobrać ćwiczenia, by u wszystkich uczniów zminimalizować trudności w nauce oraz skorygować określone wady. Harmonogram projektu przewiduje jeszcze 30 godzinnych spotkań dla każdej grupy.
    Wszystkim uczestnikom projektu życzymy ciekawych zajęć i wielu szkolnych sukcesów!!! 

 

 
Indywidualizacja - czerwiec
Wtorek, 18 Czerwiec 2013 14:38


     Kończy się II etapu projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych, który był realizowany w roku szkolnym 2012/2013 od września do czerwca. Spora grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach kolejny rok i poczyniła duże postępy w nauce. Te dzieci obecnie kończą udział w projekcie (34 osoby), a pozostałe będą kontynuować zajęcia po wakacjach.
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (udział zakończyło 12 osób).
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (udział zakończyło 7 osób). 3. Zajęcia logopedyczne (udział zakończyło 5 osób).
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (udział zakończyło 10 osób).
   Łącznie, podczas trwania I i II etapu projektu, w naszej szkole opieką objęto 51 uczniów. Ostatnia część projektu będzie realizowana w kolejnym roku szkolnym od września do grudnia.

 zapraszamy do galerii zdjęć

 
Indywidualizacja - kontynuacja


    Trwa realizacja II etapu projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków EFS. Przeprowadzono już większość zajęć zaplanowanych na ten rok szkolny. Nauczyciele na bieżąco rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów i starają się tak dobrać ćwiczenia, by były one ciekawe i skuteczne. Dzieci z chęcią współpracują ze sobą i w miłej atmosferze realizują postawione przed nimi zadania. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka, więc podejmowane działania dają oczekiwane rezultaty. Niektórzy uczniowie już w czerwcu zakończą udział w projekcie.   

 
Realizacja II etapu - c.d.


W Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku z dniem 30 czerwca 2012r. udział w projekcie „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” zakończyło 17 uczniów, a pozostałe dzieci (12 osób) kontynuują zajęcia. W sierpniu do udziału w programie zakwalifikowano kolejnych 21 uczniów. Uczestniczą oni w czterech rodzajach zajęć. Są to:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (dwie grupy po 8 osób).

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (grupa 8 osobowa).

3. Zajęcia logopedyczne (dwie grupy po 4 osoby).

4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dwie grupy po 5 osób).

 

Łącznie, podczas trwania I i II etapu projektu, opieką objętych zostanie 50 uczniów.           

 

 

 
Realizacja II etapu projektu


           W styczniu 2012r. Gmina Chełmek przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.

              Pierwszy okres realizacji tego przedsięwzięcia przebiegał w szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie od lutego do czerwca 2012r. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2012/2013 realizujemy zajęcia drugiego etapu projektu, który potrwa od września 2012 do czerwca 2013 r. Sprzęt komputerowy oraz inne materiały dydaktyczne, które otrzymała szkoła, pozwalają na to, by indywidualna praca nauczyciela z dziećmi była atrakcyjna i skuteczna. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i osiągają coraz lepsze wyniki w nauce. Podczas zabawy i realizacji przygotowanych dla nich ćwiczeń uzupełniają swoje wiadomości oraz doskonalą nabyte umiejętności.

 
KONIEC REALIZACJI I ETAPU PROJEKTU


       W czerwcu, wraz z zakończeniem roku szkolnego, dobiegła końca realizacja I etapu projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Od lutego do końca czerwca, dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, przewidziano cztery rodzaje zajęć w siedmiu grupach. Ogółem opieką objęto 42 dzieci z klas I-III. Swój udział w projekcie zakończyli już uczniowie klas III (16 osób). Zajęcia przyczyniły się do zminimalizowania specyficznych trudności w uczeniu się, zmniejszenia wad wymowy oraz do korekty wad postawy u dzieci objętych programem. Doskonalenie umiejętności polonistycznych, czy matematycznych pomoże wyrównywać szanse edukacyjne na dalszych etapach kształcenia. Następna część projektu będzie realizowana w roku szkolnym 2012/2013 - od września do czerwca.

 
KONTYNUACJA ZAJĘĆ


       Na początku kwietnia zakończono wyposażenie SZS-P nr 2 w Chełmku w materiały dydaktyczne. Przyczyniło się to do uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych w ramach projektu.

      W maju bez przeszkód przebiegały wszystkie zaplanowane spotkania. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, na których ćwiczenia umila szereg nowych pomocy dydaktycznych. Między innymi dzieci mogły pracować na jednym z najbardziej zawansowanych technicznie urządzeń służących do poprawy płynności mowy – na CYFROWYM KOREKTORZE MOWY. Bardzo lubiane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Pomoce takie jak np. kształtki rehabilitacyjne, piłki lekarskie, fakturowe ósemki, pozwalają nauczycielom przygotować odpowiednie i ciekawe ćwiczenia. 

 
Realizacja projektu


     

        W marcu 2012r. w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku kontynuowano prowadzenie zajęć dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”. Pod koniec miesiąca rozpoczęto realizację kolejnego etapu projektu - przekazano szkole sprzęt komputerowy i większość potrzebnych materiałów dydaktycznych. Działanie to jest realizacją jednego z celów szczegółowych projektu, który mówi o stworzeniu w szkołach objętych wsparciem, odpowiednich warunków, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkolnej w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

koordynator Projektu - mgr Ewa Piwowarczyk 

 
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SP
   

       W styczniu 2012 r. Gmina Chełmek przystąpiła do realizacji nowego projektu pod tytułem: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”. W szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie będą realizowane zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji tego przedsięwzięcia przebiegać będzie w trzech etapach: II-VI 2012r. , IX-VI 2012/13r. ,IX- XII 2013r.

    Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Rozpoczęcie realizacji w SZS-P nr 2 w Chełmku

     W lutym 2012 r. w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku rozpoczęto prowadzenie zajęć dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”.

Uczniowie uczestniczą w czterech rodzajach zajęć. Są to:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (dwie grupy po 8 osób).
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (grupa 8 osobowa).
  3. Zajęcia logopedyczne (dwie grupy po 4 osoby).
  4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (dwie grupy po 5 osób).

Łącznie w okresie II-VI 2012 r. opieką zostanie objętych 42 uczniów.

                                                                                                                                            koordynator Projektu - mgr Ewa Piwowarczyk