Projekt Szkoła na 6
Niedziela, 11 Styczeń 2009 12:34
 

 

Harmonogram zajęć dla uczniów w ramach projektu EFS
realizowanego przez gminę Chełmek w roku szk. 2009/2010

        HARMONOGRAM ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH 

LOGOPEDA

WTORKI – 1330 -1600

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ULICY BRZOZOWEJ 7-9

22.09; 29.09; 6.10; 13.10;  20.10;  27.10;  3.11; 10.11; 17.11; 24.11; 1.12; 8.12 ;15.12; 

                         

PEDAGOG

BRZOZOWA 7 -9

PIŁSUDSKIEGO 1

GODZ.       800 – 900

GODZ.    1300 – 1400

23.09.09

25.09.09

07.10.09

02.10.09

21.10.09

09.10.09

28.10.09

23.10.09

04.11.09

06.11.09

18.11.09

20.11.09

25.11.09

27.11.09

02.12.09

04.12.09

16.12.09

11.12.09

 

PSYCHOLOG

BRZOZOWA 7 - 9

PIŁSUDSKIEGO 1

GODZ.      800- 1200

GODZ.    800 – 1200

13.10.09

27.10.09

10.11.09

24.11.09

8.12. 09 DO 11.00

15.12. 09 DO 11. 00

 

         UCZNIOWIE MAJĄ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WEDŁUG USTALONEGO TERMINU

Z PROWADZĄCYM W NAGŁYCH PRZYPADKACH MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PORADY

SPECJALISTY POZA KOLEJNOŚCIĄ , PO UZGODNIENIU Z PROWADZĄCYM.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Terminy zajęć

Warsztaty matematyczne dla klas IV - VI

mgr Barbara Kobyłczyk

Wtorek

1430 - 1530

Warsztaty matematyczne dla klas IV - VI

mgr Daria Nowak

Poniedziałek

1530 - 1630

Wtorek

1430 - 1530

Warsztaty matematyczne dla klas gimnazjalnych

mgr Renata Banaś

Poniedziałek

1430 - 1530

Warsztaty humanistyczne

dla klas IV - VI

mgr Jadwiga Ganobis

Środa

1430 - 1630

Warsztaty humanistyczne

dla klas gimnazjalnych

mgr Aneta Kowalczyk

Czwartek

1430 - 1630

Warsztaty z jęz. angielskiego

dla klas IV - VI

mgr Agata Mazur

Wtorek

1600 – 1700

Czwartek

1630 - 1730

Warsztaty językowe z jęz. angielskiego dla klas gimnazjalnych

mgr Joanna Baran

Wtorek

1500 – 1600

Środa

1500 – 1600

Warsztaty z jęz. niemieckiego dla klas gimnazjalnych

mgr Anna Filipecka – Legut

Wtorek

1700 – 1800

Warsztaty przyrodnicze dla klas IV - VI

mgr Urszula Kowalska

Poniedziałek

1430 - 1530

Warsztaty przyrodnicze dla klas gimnazjalnych

mgr Anna Grochal

Piątek

1530 - 1630

Warsztaty informatyczne dla klas IV - VI

mgr Zbigniew Krawczyk

Wtorek

1700 – 1900

Warsztaty informatyczne dla klas gimnazjalnych

mgr Zbigniew Krawczyk

Środa

1700 – 1900

Warsztaty teatralne

mgr Mariola Krzeczkowska

Wtorek

1600 – 1700

Warsztaty logopedyczne

mgr Ewa Rola

Zajęcia indywidualne

Pedagog

mgr Katarzyna Linchard

Zajęcia indywidualne

Psycholog

mgr Małgorzata Karpińska– Ochałek

Zajęcia indywidualne

Szkolne ośrodki kariery dla kl. III gimnazjum

mgr Marek Idzik

Zajęcia wg

wytycznych prowadzącego


 

Cel główny projektu:
Wyrównanie szans edukacyjnych i pobudzenie aspiracji
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Chełmek oraz zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu:
• zmniejszanie braków edukacyjnych uczniów • wspieranie rozwoju ucznia
zdolnego
• ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. języki obce, IT,
nauki matematyczno-przyrodnicze)
• stworzenie warunków rozwoju edukacyjno-zawodowego
i ukierunkowanie ścieżki zawodowej • wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach
edukacyjnych poprzez podnoszenie sprawności psycho-fizycznej
• pomoc dzieciom z dysfunkcjami
• zwiększanie motywacji do nauki poprzez znoszenie barier
psychologiczno-społecznych.

Działania podejmowane w ramach projektu:
- Rozwijanie nowoczesnej myśli matematycznej-warsztaty
- Kraina myśli słowem opisana-warsztaty humanistyczne
- Poliglota - warsztaty językowe ( j. angielski i j. niemiecki)
- Koło przyjaciół przyrody - Informatyka kluczem do współczesnego świata
- Interpretacje teatralne-warsztaty
- Warsztaty z logopedii i oligofrenopedagogiki
- Świadomy wybór przyszłości- Szkolne Ośrodki Kariery
- Zajęcia z psychologiem i pedagogiem
- Wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla klas 1-3 SP

Oczekiwane rezultaty:
Beneficjenci Ostateczni-uczniowie po zakończeniu projektu uzyskają:
1. Wiedzę przydatną i odpowiadającą ich potrzebom (min 90% uczniów).
2. Poprawią swoje wyniki w nauce (min. 30% uczniów).
3. Poszerza swoje predyspozycje i zamiłowania (min. 50% uczniów).
4. Zostanie przeprowadzonych 8176 godzin zajęć/warsztatów.
5. Zwiększy się ich motywacja do nauki.
6. Podniesie się wiara uczniów we własne siły i możliwości
7. Wzrośnie ich samodzielność
8. Nabędą umiejętności wykorzystywania w praktyce technologii informacyjnej.
9. Zwiększą się aspiracje osobiste i zawodowe.