Plan pracy Rady Rodziców
Wtorek, 13 Październik 2009 22:10

PLAN PRACY RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2017/2018

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2W CHEŁMKU

Zadania

Sposoby i środki realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

I.

Organizacja pracy Rady Rodziców.

1.    Opracowanie i przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok ubiegły.

2.    Wybory do Prezydium Rady Rodziców.

3.    Ustalenie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców i podanie do ogólnej wiadomości.

4.    Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza finansowego.

Przewodnicząca

Rady Rodziców,

 

Skarbnik

Rady Rodziców

IX-XI 2017 r.

5.Pozyskiwanie funduszy na realizację inicjatyw Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców

Cały rok

 

II.

Udział rodziców w pracy dydaktycznej oraz wychowawcze Zespołu.

1.    Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planów pracy szkoły.

2.    Opiniowanie planów pracy szkoły.

3.    Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Rady Rodziców

Cały rok

4.    Przedstawienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Wychowawcy oddziałów

IX 2017 r.

5.    Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Wychowawcy oddziałów

Rady Oddziałowe

Cały rok

6.    Zaznajomienie rodziców z programem wychowawczym szkoły.

IX 2017 r.

III.

Udział Rady Rodzicóww organizacji zaplecza edukacyjnego Zespołu.

1.   Doposażenie sal w pomoce naukowe.

2.   Udział rodziców w pracach porządkowych i remontowych na rzecz Zespołu.

Prezydium

Rady Rodziców,

 

Rodzice

Cały rok

 

  

 

IV.

Udział Rady Rodzicóww organizacji życia społeczności uczniowskiej.

1.   Dofinansowanie imprez szkolnych według potrzeb oraz współudział w ich organizacji:

  • Ślubowanie klas pierwszych Zespołu
  • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  • Mikołajki
  • Bal karnawałowy
  • Bal pożegnalny dla absolwentów Zespołu
  • Piknik
  • Dzień Dziecka

Prezydium

Rady Rodziców

 

Rady Oddziałowe

 

 

 

Od X 2017r

.do IX 2018 r.

wg kalendarza

imprez

szkolnych

2.   Zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie i pracy społecznej na rzecz Zespołu.

Prezydium

Rady Rodziców

3. Dofinansowanie inicjatyw nauczycielskich oraz działalności Samorządu Uczniowskiego.

Prezydium

Rady Rodziców

4. Inne cele wg bieżących potrzeb.

Prezydium

Rady Rodziców

 

Zatwierdzono na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu …………..................................................... r.                   

Przewodnicząca Rady Rodziców