Opłaty za obiady
Poniedziałek, 04 Wrzesień 2017 00:17

OPŁATA ZA OBIADY

WE WRZEŚNIU ( od 06.09) WYNOSI:

 

UCZNIOWIE – 72,00 ZŁ (18 dni x 4,00zł)

NAUCZYCIELE – 126,00 ZŁ (18 dni x 7,00zł)

ŚNIADANIA27,00 ZŁ (18 dni x 1,50zł)

 

PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE DO KUCHNI DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW.

PRZED DOKONANIEM OPŁATY PROSZĘ O KONTAKT Z NR TEL. 33 846 42 31 W SPRAWIE ODPISÓW I NADPŁAT ZA POSIŁKI W POPRZEDNICH MIESIĄCACH

 

WPŁATY ZA POSIŁKI DO 10.09.2017r PŁATNE NA KONTO – BS NR KONTA : 83 8110 1023 2006 0319 7540 0007

NIEDOTRZYMANIE TERMINU PŁATNOŚCI, SKUTKUJE WSTRZYMANIEM POSIŁKÓW DLA UCZNIA

 

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 2 W CHEŁMKU

 

Od listopada 2016r.zmienia się sposób dokonywania wpłat za posiłki w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Chełmku. Wpłat abonamentowych za posiłki należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe w terminie od 01-go do 10-tego dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu wpłat. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt i zadeklarowanie odpowiadającego im terminu wpłat. Deklaracje do odebrania w stołówce szkolnej.

Numer konta, na które należy wpłacać należność za posiłki :

Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku

Bank Spółdzielczy

Konto nr : 83 8110 1023 2006 0319 7540 0007

W tytule przelewu ;

W przypadku pełnego abonamentu ( cały miesiąc): nazwisko, imię, klasa, szkoła

( SP, Gim ), miesiąc

Przykład : Jan Iksiński, 1a, SP, wrzesień

W przypadku wpłat za wybrane dni tygodnia : nazwisko, imię, klasa, szkoła, dni tygodnia

Przykład : Jan Iksiński, 1a, SP, wrzesień , Pn, Śr, Pt.

W przypadku wpłat za wybrane dni miesiąca: nazwisko, imię, klasa, szkoła, dni miesiąca

Przykład : Jan Iksiński, 1a, SP, wrzesień, 3, 10, 17, 24

Nieobecność dziecka na obiedzie czy śniadaniu należy zgłosić: dzień przed planowaną nieobecnością, a w przypadku nieplanowanej nieobecności do godziny 7:00 rano danego dnia ; osobiście w stołówce szkolnej, telefonicznie nr 33 846 42 31 lub mailem kuchnia@szspchelmek.pl

Zwrot za niewykorzystany i zgłoszony do odliczenia posiłek można rozliczyć przy wpłacie za następny miesiąc abonamentu. Realizując płatność za pośrednictwem banku należy w tytule przelewu wpisać daty odwołanych obiadów czy śniadań . W przypadku wątpliwości, co do liczby odwołanych posiłków należy się skontaktować ze stołówką szkolną, osobiście, telefonicznie lub za pomocą maila

Cena 1 obiadu dla ucznia wynosi – 4,00 zł, cena drugiego śniadania – 1,50 zł

Wysokość opłat za posiłki będzie każdorazowo podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej i na stronie internetowej szkoły : www.szspchelmek.pl , do 20-tego dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy. Brak terminowej wpłaty będzie skutkować wstrzymaniem posiłków dla ucznia.

Posiłki wydawane są :

                 ŚNIADANIA - 8:30 do 10:30,

   OBIADY12:25 do 13:30

 

 

 

 

DEKLARACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI

 

 

                                                                                  Chełmek ………………….

 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………. będzie

                                         (imię i nazwisko ucznia, klasa)

 

 

korzystał(a) w okresie ……………………………………. z posiłków

                                             ( miesiąc, rok szkolny )

 

…………………………………………………. . Opłaty za posiłki zobowiązuję się

                       ( śniadania , obiady )

 

 

wpłacać terminowo do ………………….. każdego miesiąca .

 

 

Przyjmuję do wiadomości fakt, że w przypadku braku terminowej wpłaty, posiłki zostaną wstrzymane.

 

 

 

……………………………………………………………………….

( nr telefonu i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia)